Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja Centrum Kultury Teatr w Grudziądz - II etap

Ogłoszenie nr 560089-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.
 

Centrum Kultury Teatr: Modernizacja Centrum Kultury Teatr w Grudziądz - II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Teatr, krajowy numer identyfikacyjny 87051472200000, ul. ul. Teatralna  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6968902, e-mail administracja@teatr.grudziadz.pl,

Adres strony internetowej (URL): www.bip.teatr.grudziadz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
TAK - www.bip.teatr.grudziadz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.teatr.grudziadz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowani wykonawcy.
Adres:
Sekretariat Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Centrum Kultury Teatr w Grudziądz - II etap
Numer referencyjny: 2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych p.n. „Modernizacja Centrum Kultury Teatr w Grudziądz – II etap” w obiekcie Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz, w zakresie obejmującym: a) Remont i wzmocnienie więźby dachowej wraz z ociepleniem stropodachu i nowym pokryciem połaci dachu wraz z instalacją odgromową ( powierzchnia dachu ok. 800 m²): - prace przygotowawcze: rozebranie podsufitki, podstemplowanie dźwigarów dachowych; - naprawa uszkodzonych i nadmiernie ugiętych końcówek dźwigarów dachowych, murłat desek okapowych, elementów dachowych nad klatkami schodowymi; - prace mykologiczne – zgodnie z zakresem załączonej ekspertyzy mykologicznej; - wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachowej; - odtworzenie połaci dachowej w miejscach wcześniejszych demontaży; - naprawa uszkodzeń czoła okapu; - wymiana i naprawa obróbek blacharskich; - wykonanie wentylacji przestrzeni dachowej; - ułożenie nowej warstwy pokrycia; - wykonanie ocieplenia i sufitu podwieszanego; - wykonanie ocieplenia dachu w linowni; - instalacja piorunochronna – demontaż istniejącej, montaż nowej instalacji oraz dokonanie pomiarów ochronnych i badań b) Remont pomieszczeń IV piętra: Strona lewa dostępna z klatki schodowej „C”- pomieszczenie Małej sceny oraz pomieszczenie toalety: Mała scena: - demontaż: istniejącej podłogi, - demontaż istniejących foteli, - demontaż sufitu podwieszanego; - ułożenie nowej posadzki z deszczułki dębowej i trzykrotne lakierowanie; - montaż wykładziny dywanowej (w części wskazanej w projekcie); - montaż sufitu podwieszanego wraz z izolacją termiczną; - demontaż i ponowny montaż czujek p.poż wraz z dodatkowymi w przestrzeni stropodachu; - demontaż i montaż nowych prętów do okotarowania; - uzupełnienie, naprawa tynków oraz malowanie ścian i sufitu; - dostawa i montaż nowych 48 foteli na widowni – szczegółowy opis w dokumentacji projektowej; Toaleta - wymiana posadzki z płytek podłogowych i wykładzin ściennych z płytek; - naprawa i uzupełnienie tynków ścian ponad powierzchnię glazury, gładzie gipsowe oraz malowanie; - wymiana istniejących drzwi wraz z poszerzeniem ościeżnic; - demontaż oraz dostawa i montaż nowych urządzeń sanitarnych i elementów wyposażenia;; - montaż instalacji elektrycznej; - montaż podgrzewacza przepływowego. Strona prawa dostępna z klatki schodowej „D” – pomieszczenie pracowni, pomieszczenia biurowe oraz toaleta: Pomieszczenie nr 1 - demontaż istniejącej podłogi oraz dostawa i ułożenie podłogi z paneli podłogowych; - cięcie i demontaż ścianki stalowej osiatkowanej i regałów stalowych; - demontaż sufitu podwieszanego wraz z odeskowaniem dźwigarów dachowych od dołu; - montaż sufitu podwieszanego z izolacją termiczna; - demontaż instalacji elektrycznej i rur stalowych nieczynnej instalacji co; - demontaż drzwi i montaż nowych z wymianą ościeżnic; - demontaż i ponowny montaż czujek p.poż oraz dodatkowych w przestrzeni stropodachu; - uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitu podwieszanego; - wykonanie nowej instalacji elektrycznej; instalacja oświetleniowa i gniazda wtykowe – szczegółowy opis w dokumentacji projektowej. Pomieszczenie nr 2 i nr 3 - przygotowanie ścian i sufitu oraz malowanie farbami emulsyjnymi; - cyklinowanie istniejącej posadzki z deszczułki (parkiet) i trzykrotne lakierowanie; - demontaż istniejących i montaż nowych drzwi; - wymiana instalacji elektrycznej, wyłączników, gniazd i punktów oświetleniowych. Pomieszczenie nr 4 i nr 6 komunikacja - przygotowanie ścian i sufitu oraz malowanie farbami emulsyjnymi; - wymiana instalacji elektrycznej. Pomieszczenie nr 5 toaleta: - demontaż sufitu podwieszanego i rozebranie ścianek drewnianych kabin; - montaż sufitu podwieszanego; - wymian grzejnika c.o.; - wymiana posadzki z płytek podłogowych i wykładzin ściennych z płytek; - naprawa i uzupełnienie tynków ścian ponad powierzchnię glazury, gładzie gipsowe oraz malowanie; - wymiana istniejących drzwi wraz z poszerzeniem ościeżnic; - demontaż oraz dostawa i montaż nowych urządzeń sanitarnych i elementów wyposażenia; - wymiana, montaż instalacji elektrycznej; - montaż podgrzewacza przepływowego. c) Powiększenie dwóch otworów pomiędzy nastawnią, a widownią. - istniejące otwory należy podwyższyć o 50 cm. Szerokość otworów bez zamian; - nad otworami założyć nadproże stalowe z dwóch ceowników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 3. Opis obiektu Zamawiającego oraz zakres robót budowlanych określone są w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Wzoru Umowy 5. Rozwiązania równoważne: 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy i strony 3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Dokumentacji projektowej, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 6. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Wymagania zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawcę osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zamawiający nie uważa kierownika budowy (robót) oraz rzeczoznawcę/specjalistę mykologa za osoby bezpośrednio wykonujące wyżej określone roboty, wobec tego nie wymaga zatrudnienia ich przez Wykonawców i Podwykonawców na umowę o pracę. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 3) Zakres uprawnień o których mowa w pkt 2, dokumenty jakich będzie żądał od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o prace opisane zostały w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. Teatralna 1

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212322-9
45260000-7
45261100-5
45261210-9
45421146-9
45442100-8
45432113-9
45432114-6
45431000-7
45432111-5
45311200-2
45312310-3
45332000-3
45421131-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji całego zamówienia w terminie do 15 października 2019 r., z zastrzeżeniem że: Termin zakończenia robót dot. powiększenia dwóch otworów – do 15 sierpnia 2019 r., Termin zakończenia robót polegających na naprawie, pokryciu dachu, wzmocnieniu konstrukcji dachu i pracach mikologicznych – do 15 września 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał poniżej określone dwa zadania, z których: - co najmniej jedno zamówienie (umowę), obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych dachu, które w swym zakresie obejmowały montaż lub naprawę konstrukcji nośnej dachu o konstrukcji drewnianej oraz potwierdzić, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, - co najmniej jedno zamówienie (umowę), obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-wykończeniowych wewnątrz budynku, o wartości brutto co najmniej 80.000,00 PLN oraz potwierdzić, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą: a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności. c) rzeczoznawcę lub specjalistę w specjalności mykologicznej. Uprawienia a-c może spełniać łącznie jedna osoba lub dwie, trzy osoby tzn. oddzielnie dla każdej specjalności. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. Zamawiający oceni – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy – czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W takim przypadku, warunki określone w ust. 1 niniejszego rozdziału mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia i dokumenty składane - na wezwanie Zamawiającego: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w części C Załącznika Nr 1 do SIWZ ( opisane poniżej): 1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia; W przypadku polegania na zasobach lub sytuacji innego podmiotu, Zamawiający ocenia czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp). 1.2. Treść dokumentu oraz dodatkowe informacje: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Forma dokumentu: 1.3. Forma dokumentu: Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii Dokumentu sporządzonego w postaci papierowej własnoręcznym podpisem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie/inny podmiot, każdy w zakresie Dokumentu, który go dotyczy. 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. Dokumentów oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty składane - na wezwanie Zamawiającego: 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w części C Załącznika Nr 1 do SIWZ (opisane poniżej): 3.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 3.2. treść dokumentu : a) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca wykaże roboty budowlane - poniżej określone dwa zadania, z których: - co najmniej jedno zamówienie (umowę), obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych dachu, które w swym zakresie obejmowały montaż lub naprawę konstrukcji nośnej dachu o konstrukcji drewnianej, - co najmniej jedno zamówienie (umowę), obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-wykończeniowych wewnątrz budynku, o wartości brutto co najmniej 80.000,00 PLN. 3.3. Forma dokumentu: Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii Dokumentu sporządzonego w postaci papierowej własnoręcznym podpisem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/inny podmiot, każdy w zakresie Dokumentu, który go dotyczy (powyższe postanowienia stosuje się zarówno do Wykazu jak i do dowodów należytego wykonania zamówienia) 3.4. Treść dokumentu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą: d) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, e) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności. f) rzeczoznawcę lub specjalistę w specjalności mykologicznej. Uprawienia a-c może spełniać łącznie jedna osoba lub dwie, trzy osoby tzn. oddzielnie dla każdej specjalności 3.5. Forma dokumentów: oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopia poświadczenie za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii Dokumentu sporządzonego w postaci papierowej własnoręcznym podpisem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie /inne podmioty, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. Dokumentów oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zwane dalej „Oświadczeniem – grupa kapitałowa”, wskazane w części B Załącznika Nr 1 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopia poświadczenie za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii Dokumentu sporządzonego w postaci papierowej własnoręcznym podpisem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie /inne podmioty, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ ( 1. zmiana stawki VAT, 2. zmiana terminu w przypadku żądania przerw na czas trwania imprez)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.06.2019.14.07.58_Ogloszenie_nr_560089.pdf 2019-06-13 14:07:58 369,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.06.2019.13.43.21_SIWZ_Modernizacja_CKT_II_etap.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-06-13 13:43:21 896,9KB 26 razy
2 13.06.2019.13.58.07_ZALACZNIKI_i_STWiOR-projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-13 13:58:07 23,7MB 23 razy
3 13.06.2019.14.00.45_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-06-13 14:00:45 12KB 13 razy
Wynik postępowania
1 16.07.2019.13.31.38_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2019-07-16 13:31:38 145,0KB
Informacja z otwarcia ofert
1 28.06.2019.14.31.03_inf_z_otw_ofert.pdf 2019-06-28 14:31:03 156,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sawistowski 13-06-2019 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sawistowski 13-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sawistowski 16-07-2019 13:31